Obchodní podmínky

Provozovatel

Hiporehabilitace Jupiter z.s. se sídlem Mníšecká 23, Řevnice, 25230

IČO:04772075

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
L 64788/MSPH Městský soud v Praze

Všeobecné obchodní podmínky

1. Provozní řád

1.1. Ve všech prostorách platí zákaz užívání alkoholických nápojů, návykových a psychotropních látek.

1.2. Konání všech lekcí se řídí rozvrhem, pokud není avizována změna. Na lekci se doporučuje příchod cca 10 minut před jejím začátkem.

 1.3. Účastníci lekcí by s sebou neměli přinášet cenné věci ani větší obnosy peněz. Hiporehabilitace Jupiter nepřebírá odpovědnost za cennosti nebo peníze odložené v prostorách spolku.

1.4. Účastník kroužku, terapie či jiné akce (akreditované kurzy, workshopy, setkání u koní), kterou pořádá spolek Hiporehabiltace Jupiter, odesláním své přihlášky stvrzuje, že je zdravotně způsobilý se této akce zúčastnit.

 1.5. Přihlášením se do kroužku terapii či na jinou akci (akreditovaný kurz, workshop, setkání u koní), kterou pořádá spolek Hiporehabilitace Jupiter, berete navědomí, že se účastníte akce na vlastní nebezpečí. Jakékoli riziko, případný úraz související s náplní kurzů je předmětem vaší osobní zodpovědnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví.

 1.6. Účastník kurzu či jiné akce je povinen nahlásit zaměstnanci spolu veškerá zranění způsobená v prostorách Hiporehabilitace Jupiter z.s., ať už jsou či nejsou spojená s výukou. V takových případech je potřeba provést zápis do knihy úrazů.

2. Zdravotní stav

Odesláním přihlášky účastník kurzu nebo jiné akce stvrzuje, že si je vědom/a svého zdravotního stavu, způsobilosti ke sportovním výkonům, že je plně fyzicky a psychicky způsobilý/á a v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekcí/akcí v Hiporehabilitace Jupiter z.s. Dále také stvrzuje, že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily nebo ho omezovaly v kontaktu se zvířaty. V opačném případě se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře, a tedy na vlastní odpovědnost a riziko.

3. Platba

3.1. Platbu nebo zálohu za jednorázové i pravidelné akce pořádané spolkem Hiporehabilitace Jupiter je nutné uhradit před konáním akce dle údajů na faktuře. Držitelé voucheru neplatí na účet nic, platba byla již uhrazena při zakoupení voucheru. Pokud se držitel voucheru na workshopy či kurz přihlásí a nedostaví, voucher propadá.

3.2. Pokud jste odeslala platbu a kurzu se nemůžete účastnit, postupuje se podle storno podmínek uvedených v bodě 4.

4. Storno podmínky

Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude vaše kurzovné převedeno, nebudeme vám storno poplatek účtovat.

 4.1. Storno podmínky pro kurzy a workshopy

Storno do 7 dnů před začátkem kurzu: pokud je uhrazena celá částka, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z celé částky.

Storno méně než 7 dnů před začátkem kurzu: storno poplatek je ve výši 100 % kurzovného.

4.2 Storno podmínky pro koňské kroužky a hipoterapie

Pokud bude zajištěn náhradník, na kterého bude vaše kurzovné převedeno, nebudeme vám storno poplatek účtovat.

Storno do 7 dnů před začátkem kurzu: pokud je uhrazena celá částka, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z celé částky.

Storno méně než 7 dnů před začátkem kurzu: celá částka propadá, a to i v případě, že přihláška byla odeslána až po začátku kurzu.

 5. Absence v kurzu a náhrady

Absence lze nahradit dle informací v přihláškách jednotlivých kurzů.

Pro intenzivní hipoterapie, letní pobyty a další intenzivní programy doporučujeme individuální sjednání pojištění storna u některé z pojišťoven.

6. Poskytnutí osobních údajů a jejich ochrana

Účastník kurzů a akcí pořádaných spolkem Hiporehabilitace Jupiter z.s., že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli Hiporehabiltace Jupiter z.s. jako Správci osobních údajů pro její další obchodní a marketingové účely.

Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, který byl nahrazen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

13. Další ustanovení

Vyhrazujeme si právo v nutných případech zrušit jakýkoli kurz, nebo jinou akci před jejím začátkem či v jejím průběhu. Pokud dojde k takovému zrušení, budou klientům vráceny uhrazené finance v plné výši (pokud dojde ke zrušení před začátkem akce) nebo v poměrné výši (pokud dojde ke zrušení v průběhu akce).

Přihlášením se na kurz nebo jinou akci pořádanou Hiporehabilitace Jupiter z.s. stvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte s podmínkami účasti výše uvedenými.

Podpoříte nás?

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na číslo účtu: 2600980996/2010 . Potvrzení o daru neziskové organizaci zašleme na vyžádaní emailem info@hipojupiter.cz
Jak vás mohu podpořit?