Partneři

Sponzorský dar nám poskytli:
Eva Boušová, Xenia Svobodová, Dan Tuček, Geoconsult s.r.o., Geo-property s.r.o., Vojtěch Pulda, Květa Březovská, Pivní Klokan,  IT Testing ČSOB, Radomír Sikora, Pivovar Řevnice, Pivovar Hořovice,

Děkujeme !

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je CHS-Jupiter-WEB-1024x719.jpeg.

               

Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009912
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Výzva č. 47 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Výzva č. 1/18_OPZ_MAS Karl_01 Sociální práce – modifikace