Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

DREZURAPLICHA

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ?

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytnout podporu a pomoc dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a usilovat o jejich sociální začlenění a zlepšovat kvalitu  jejich života.  Pomáháme předcházet problémům a podporujeme schopnost a motivaci k řešení již vzniklých potíží. Mezi nejčastější problémy patří vztahy s rodiči, kamarády, neúspěchy ve škole, ohrožující styl života nebo nevyužití standardních forem volnočasových aktivit (z finančních důvodů, povinné pravidelné docházky, apod.) Nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času.

JAKÉ JSOU NAŠE CÍLE?

 • Předcházet vzniku obtížných životních situací, které by mohli ohrozit cílovou skupinu.
 • Podpora při zvládání obtížných situací, aby se děti a mladiství naučili řešit podobné situace vlastními silami a prostředky.
 • Podpora smysluplného trávení volného času v souladu s přírodou.
 • Odstraňovat bariéry při navazování přátelství (pomoc při začleňování do skupiny vrstevníků).
 • Zprostředkování informací, které by mohla  cílová skupina využít při zvládání obtížných životních situací.

KDO K NÁM MŮŽE PŘIJÍT?

Děti a mládež ve věku od 7 do 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci (např. v oblasti rodiny, školy, vztazích, atd.) a z různých důvodů nevyužívají standardní formy volnočasových aktivit v Řevnicích a jejím okolí Praha – západ. Kapacita zařízení je 8 uživatelů.

Nepříznivou sociální situaci řešíme v těchto případech:

 • problémy v rodině (rozpad rodiny, nové vztahy rodičů, stěhování),
 • problémy ve škole (problémy s učením, záškoláctví),
 • vztahové problémy (v partě, se sourozenci, neschopnost navázat vztah s vrstevníky),
 • ohrožující životní styl (alkohol, experimentování s návykovými látkami, nezdravé hubnutí),
 • pasivní trávení volného času (nuda, žádné koníčky a zájmy).

Další (doplňkové) charakteristiky:

 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo jí nedovednou či nechtějí definovat,
 • nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit,
 • dávají přednost trávení pasivního volného času,
 • dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu,
 • mají životní styl, který je pro ně ohrožující a kvůli kterému se dostávají do konfliktů.

KDY MÁME OTEVŘENO?

Každý čtvrtek od 11 do 17 hod.

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY?

Při poskytování služby se řídíme principem nízkoprahovosti. 

 • Uživatel má možnost zůstat v zařízení v anonymitě, kdy může vystupovat pod svojí přezdívkou.
 • Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny, pokud svým chováním a jednáním neomezuje nebo neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele nebo pracovníky.
 • Svobodné a samostatné rozhodování zájemců a uživatelů o využití služby.
 • Dobrovolnost při docházce do zařízení a účasti na aktivitách.
 •  Dodržení mlčenlivosti, pokud se nejedná o trestný čin.
 • Rovnocenný přístup ke všem uživatelům bez rozdílu a zároveň individuální přístup ke každému uživateli podle jeho potřeb.

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁKLADNÍ ČINNOSTI?

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

zajištění podmínek pro volnočasové aktivity,

– pomoc se školními povinnostmi,

– vzdělávací  činnosti,

– podpora vlastních aktivit,

– situační intervence,

– kontaktní práce.

Sociálně terapeutické činnosti

– motivační rozhovor,

– krizová intervence,

– animoterapie.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

– pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

– pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách,

– poradenství a informační servis.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

– kontakt s institucemi (telefonický či písemný).